Prijímacie skúšky na šk. rok 2019/2020

Pozývame Vás na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať :

4.6.2019 (utorok) od 14:00-18:30 v priestoroch – Balkánska 87

5.6.2019 (streda) od 14:00-18:30 v priestoroch – Vývojová 228

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

Súkromnej základnej umeleckej školy

na školský rok 2019/2020.

Termín konania prijímacích skúšok:

4. júna 2019 (utorok), 14:00-18:30 hod. – Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, Bratislava

5. júna 2019 (streda), 14:00-18:30 hod. – Elokované pracovisko, Vývojová 228, Bratislava

Prihláška: prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju vyhľadať na webe školy: www.zuska.sk a vytlačiť. Vyplnenú prihlášku posielajte e-mailom na adresu: zuska@zuska.sk alebo prihlášku dostanete a vyplníte počas prijímacích skúšok.

Súkromná základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia :

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú

 1. v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore do :
 • prípravného štúdia
 • základného štúdia
 • štúdia pre dospelých
 1. v hudobnom odbore do týchto zameraní
 2. hra na hudobnom nástroji
 • hra na gitare
 • hra na husliach
 • hra na klavíri
 • hra na sopránovej zobcovej flaute
 1. spev, hlasová výchova

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor :

 • hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
 • rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 • spev ľudovej piesne
 • pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 • schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 • stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Literárno-dramatický odbor:

 • schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie
 • zmysel pre rytmus

V Bratislave dňa 15.2.2019

Jarmila Gajdošechová

riaditeľka školy