Výška príspevku na štúdium

Výška príspevku na štúdium

Hudobný odbor Literárno – dramatický a

výtvarný odbor

Žiaci – od 5 rokov veku 20 EUR 15 EUR
Študenti – zárobkovo činný 40 EUR 30 EUR

Úhrada príspevku

Variabilný symbol na platbu príspevku prideľuje žiakovi triedny učiteľ vždy na začiatku školského roka. Číslo účtu na platbu príspevku je IBAN: SK25 0200 0000 0031 6563 4558.

Pozn.: Bližšie informácie o výške príspevku určuje vnútorná smernica aktuálna pre daný školský rok.