Výška príspevku na štúdium

ŠKOLNÉ na mesiac:

Hudobný odbor
Prípravné štúdium: 18 EUR
Základné štúdium: 22 EUR
Žiaci nad 15 rokov: 40 EUR

Literárno – dramatický a výtvarný odbor:
Prípravné štúdium: 14 EUR
Základné štúdium: 16 EUR
Žiaci nad 15 rokov: 30 EUR

Školné sa uhrádza polročne – na 1. polrok do konca októbra, na 2. polrok do konca marca. Údaje k platbe sú rozposielané na e-mailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.

PRÍSPEVOK DO ZDRUŽENIA:

Ročný dobrovoľný príspevok do združenia je vo výške 12 EUR/na rok/na žiaka. Je určený na učebné pomôcky a skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy. Sú z neho hradené pracovné zošity, fotenie učebných materiálov, výtvarné pomôcky, údržba kostýmov alebo hudobných nástrojov. Počas roka sa nevyberajú žiadne ďalšie poplatky ako napr. do rodičovského združenia, za žiacke knižky, za učebnice alebo pomôcky na hodinu.

V prípade, žeby Vám viac ako príspevok do združenia vyhovovalo poskytnúť na jar 2 % z Vašich daní občianskemu združeniu, OZ MELODY je každoročne registrované do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Potrebné údaje k poskytnutiu nájdete na: http://www.zuska.sk/obcianske-zdruzenie/

VZDELÁVACÍ POUKAZ nemožno použiť na úhradu výdavkov za vyučovanie v základnej umeleckej škole. Je určený len na záujmové vzdelávanie – napr. krúžková činnosť v ZŠ.