Výška príspevku na štúdium

Školský rok 2024/2025

Podmienkou pre nasledovné výšky školného je poskytnutie čestného vyhlásenia so súhlasom na započítanie žiaka do zberu údajov (je súčasťou prihlášky a nie je možné ho poskytnúť 2 základným umeleckým školám súčasne).

ŠKOLNÉ na mesiac:

Školné je povinný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole.

Hudobný odbor
Prípravné štúdium: 24 EUR
Základné štúdium: 36 EUR

Literárno – dramatický a výtvarný odbor:
Prípravné štúdium: 18 EUR
Základné štúdium: 24 EUR

Školné sa uhrádza polročne – na 1. polrok do konca októbra, na 2. polrok do konca marca. Údaje k platbe sú rozposielané na e-mailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.

Štúdium je možné prerušiť/ukončiť len ku koncu príslušného polroka. Žiak alebo zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť školné prislúchajúce pre celý daný polrok.

Občianske združenie MELODY

Príspevok na pomôcky:

Dobrovoľný príspevok vo výške 20 EUR na rok / na žiaka sa platí po zápise. Sú z neho hradené žiacke knižky, pracovné zošity, učebnice, fotenie učebných materiálov, výtvarné pomôcky, údržba kostýmov a hudobných nástrojov.

2% z daní:

Hlavným cieľom združenia je podporovať umelecky nadané deti a mládež. Prostredníctvom tohto združenia zabezpečujeme skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy.

V prípade, že sa rozhodnete občianske združenie podporiť formou poskytnutia 2 % z Vašich daní, OZ MELODY je každoročne registrované do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Potrebné údaje k poskytnutiu nájdete na: http://www.zuska.sk/obcianske-zdruzenie/

VZDELÁVACÍ POUKAZ nemožno použiť na úhradu školného. Vyučovanie v základnej umeleckej škole sa riadi učebnými plánmi a osnovami schválenými Ministerstvom školstva a je teda odlišné od záujmového vzdelávania, na ktoré sú vzdelávacie poukazy určené (krúžková činnosť).