Školné

Školský rok 2022/2023

– podmienkou pre nasledovné výšky školného je poskytnutie čestného vyhlásenia so súhlasom na započítanie žiaka do zberu údajov (je súčasťou prihlášky a nie je možné ho poskytnúť 2 základným umeleckým školám súčasne)

ŠKOLNÉ na mesiac:

Hudobný odbor
Prípravné štúdium: 18 EUR
Základné štúdium: 24 EUR

Literárno – dramatický a výtvarný odbor:
Prípravné štúdium: 14 EUR
Základné štúdium: 18 EUR

Školné sa uhrádza polročne – na 1. polrok do konca októbra, na 2. polrok do konca marca. Údaje k platbe sú rozposielané na e-mailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.

VZDELÁVACÍ POUKAZ nemožno použiť na úhradu školného. Vyučovanie v základnej umeleckej škole sa riadi učebnými plánmi a osnovami schválenými Ministerstvom školstva a je teda odlišné od záujmového vzdelávania, na ktoré sú vzdelávacie poukazy určené (krúžková činnosť).

PRÍSPEVOK do občianskeho združenia MELODY:

Hlavným cieľom združenia je podporovať umelecky nadané deti a mládež. Prostredníctvom tohto združenia zabezpečujeme učebné pomôcky a skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy. Sú z neho hradené pracovné zošity, fotenie učebných materiálov, výtvarné pomôcky, údržba kostýmov alebo hudobných nástrojov. Počas roka sa nevyberajú žiadne ďalšie poplatky ako napr. do rodičovského združenia, za žiacke knižky, za učebnice alebo pomôcky na hodinu.

V prípade, že sa nás rozhodnete podporiť a poskytnúť 2 % z Vašich daní občianskemu združeniu, OZ MELODY je každoročne registrované do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Potrebné údaje k poskytnutiu nájdete na: http://www.zuska.sk/obcianske-zdruzenie/