Školné

Školský rok 2023/2024

– podmienkou pre nasledovné výšky školného je poskytnutie čestného vyhlásenia so súhlasom na započítanie žiaka do zberu údajov (je súčasťou prihlášky a nie je možné ho poskytnúť 2 základným umeleckým školám súčasne)

ŠKOLNÉ na mesiac:

Hudobný odbor
Prípravné štúdium: 24 EUR
Základné štúdium: 36 EUR

Literárno – dramatický a výtvarný odbor:
Prípravné štúdium: 18 EUR
Základné štúdium: 24 EUR

Školné sa uhrádza polročne – na 1. polrok do konca októbra, na 2. polrok do konca marca. Údaje k platbe sú rozposielané na e-mailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.

PRÍSPEVOK do občianskeho združenia MELODY:

Príspevok platí žiak len 1x pri nástupe do školy vo výške 40 EUR. Údaje k platbe obdrží zákonný zástupca žiaka e-mailom po zápise.

Hlavným cieľom združenia je podporovať umelecky nadané deti a mládež. Prostredníctvom tohto združenia zabezpečujeme učebné pomôcky a skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy. Sú z neho hradené pracovné zošity, fotenie učebných materiálov, výtvarné pomôcky, údržba kostýmov alebo hudobných nástrojov. Počas štúdia sa nevyberajú žiadne ďalšie poplatky ako napr. do rodičovského združenia, za žiacke knižky, za učebnice alebo pomôcky na hodinu.

V prípade, že sa nás rozhodnete podporiť a poskytnúť 2 % z Vašich daní občianskemu združeniu, OZ MELODY je každoročne registrované do zoznamu prijímateľov 2% z daní. Potrebné údaje k poskytnutiu nájdete na: http://www.zuska.sk/obcianske-zdruzenie/

VZDELÁVACÍ POUKAZ nemožno použiť na úhradu školného. Vyučovanie v základnej umeleckej škole sa riadi učebnými plánmi a osnovami schválenými Ministerstvom školstva a je teda odlišné od záujmového vzdelávania, na ktoré sú vzdelávacie poukazy určené (krúžková činnosť).