Pedagógovia

HUDOBNÝ ODBOR:

Hra na flaute

Petra Ďuríková

Už od detstva sa venuje hre na zobcovej, altovej a priečnej flaute. Po absolvovaní základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta nastúpila na Konzervatórium v Bratislave, neskôr prestúpila na Cirkevné konzervatórium v Bratislave kde momentálne dokončuje absolutórium pod vedením renomovanej profesorky hry na priečnej flaute, Ivice Gabrišovej. Vďaka výborným študijným výsledkom kontrahovala maturitný ročník aby sa mohla začať venovať pedagogickej činnosti skôr.

Počas svojho štúdia absolvovala mnoho kurzov, ako napríklad kurzy interpretácie barokovej a klasicistickej hry a nástrojov, kurzy improvizácie a jazzovej hudby, ale aj zahraničné interpretačné kurzy na svetových univerzitách. Popri štúdiu sa zúčastnila na viacerých súťažiach v hre na priečnej flaute, napríklad na súťaži slovenských konzervatórií alebo na medzinárodnej súťaži Flautiada.

Čo sa týka aktívnej hry, hrala v komornom orchestri Cirkevného konzervatória alebo vypomáhala v orchestri Eurigio, kde sa predviedli diela od Tadeáša Salvu, Josepha Haydna alebo W. A. Mozarta.

Hra na gitare

Roman Levčík, DiS. art.

Je absolventom Žilinského konzervatória v odbore hra na gitare v triede doc. Mgr. art. Jána Labanta ArtD. Výučbe hry na gitare sa začal venovať už počas štúdia na konzervatóriu (ZUŠ  Bytča, ZUŠ Ferka Špániho v Žiline a ZUŠ Rajec).  V súčasnosti študuje odbor Učiteľstvo hudby na Katedre Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Kde sa naďalej venuje hre na klasickej gitare pod vedením Mgr. art. Miloša Tomašoviča PhD.

Popri štúdiu sa venuje hre na elektrickej gitare.  Hrá aj hral vo viacerých slovenských kapelách (The Bluebeat, Ja ty a Rolo, Ditch the Fridge, Posthype). Hre v kapele sa venuje už od štúdia na základnej umeleckej škole. Spolu so školskou kapelou sa umiestňovali na popredných miestach na celoslovenských súťažiach kapiel po celom Slovensku (Kremnické laso, Pop Senica, Zemplín Pop, Novácky Talent…).

Hra na klavíri

Martin Lang, DiS. art.

Má absolvované štúdium klavíra a kompozície na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Momentálne je poslucháčom 3.ročníka v odbore „Skladba“ na VŠMU.

Ako pedagóg klavíra na ZUŠ pôsobí už piaty rok. Ako skladateľ sa venuje komponovaniu prevažne klasickej hudby a jeho skladby zaznievajú na rôznych festivaloch tohto žánru (Orfeus, Asynchrónie, Kompozičné laboratórium, Janáčkův máj). Prevažnú časť jeho skladieb tvoria diela pre klavír a niektoré z nich začleňuje aj do vyučovacieho procesu. Okrem toho príležitostne pôsobí ako lektor v rámci projektu „Orfeus Junior“, kde sa deti hravou formou nielen učia komponovať a improvizovať, ale aj nazerať na svet z iného uhlu pohľadu.

Mimo kompozície hudby sa zaoberá aj tvorbou percepčných či logických hier, z ktorých mnohé kreatívnou formou využíva pri pedagogickej činnosti. Vo voľnom čase naberá inšpiráciu v psychológii, kozmológii či filozofii.

Petra Piesecká, DiS. art.

Petra Piesecká je absolventkou šesťročného štúdia na Konzervatóriu J. M. Hurbana v Žiline z triedy PaedDr. Márie Pohůnkovej a Mgr.Art Michala Dírera, kde absolvovala niekoľko súťaží v hre na klavíri, ale aj v zborovom speve. Absolvovala so symfonickým orchestrom Žilinského konzervatória. Počas svojho štúdia sa niekoľkokrát aktívne zúčastnila na Klavírnych Majstrovských Kurzoch v Brne.

Už počas stredoškolského štúdia pôsobila ako pedagóg klavíra a hudobnej náuky v ZUŠ Ferka Špániho v Žiline.

Teraz študuje na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor Učiteľstvo Hudobnej Výchovy a Anglického jazyka a literatúry. Zaoberá sa najmä problematikou učenia malých detí, kde jej hlavnú inšpiráciu zahŕňa učenie Mgr.Art Tomáša Boroša PhD. ArtD, a jeho Filharmonickej Škôlky.

Je schopná vyučovať v anglickom jazyku (Cambridge English Certificate).

Spev

Dominika Hodáňová, DiS. art

Hudbe sa začala venovať už v detstve, kedy navštevovala ZUŠ v Holíči. Okrem spevu absolvovala aj hru na husliach, navštevovala výtvarný odbor a venovala sa spoločenským tancom. Pod záštitou ZUŠ pôsobila v ľudovom súbore, ktorý sa venoval cimbalovej hudbe a zúčastnila sa mnohých súťaží v ľudovom a klasickom sólovom speve.

V roku 2017 absolvovala Konzervatórium v Bratislave v študijnom odbore spev, kde študovala u Mgr. art. Silvie Lejava Adamíkovej, ArtD. a u Mgr. art. Alžbety Bukoveczkej. Po absolutóriu nastúpila na operetnú špecializáciu pod vedením Mgr. art. Ľubomíra Dolného a Aniko Patkoló. Už počaš štúdia sa stala členkou komorného zboru Bratislava Vocal Consort pod vedením Ivety Weis Vyskupovej, miešaného speváckeho zboru Tirnavia a pôsobila v divadle Nová Scéna a spievala a hrala na basovej gitare v rockovej kapele. Práve zborové spievanie ju inšpirovalo k založeniu detského zboru Melody, ktorý vedie na pôde našej ZUŠ.

V súčasnosti je poslucháčkou VŠMU v odbore spev u Mgr. art. Jolany Fogašovej, ArtD. Absolvovala mnohé kurzy a workshopy, napr. interpretačný kurz starej hudby s Rominou Basso, Fyziológia a akustika hlasu s Christianom Herbstom, worshop Spievaj ako máš s Darinou Andulič Tóthovou.

Okrem hudby sa venuje aj písaniu textov a libriet, jazde na koni a historickému šermu. Ku každému žiakovi má otvorený a individuálny prístup, u detí sa snaží rozvíjať samostatnosť a inšpirovať ich k ich vlastnej tvorivej činnosti, podloženej správnymi technickými návykmi. Riadi sa pravidlom, že najviac môžu učiteľa naučiť práve jeho žiaci.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

Marianna Ďuranová, DiS. art

Marianna sa od detstva venuje trom umeleckým sféram – spevu, tancu a divadlu. Deväť rokov tancovala v súbore tanečného divadla Extad, absolvovala ZUŠ L. Árvaya v Žiline zo spevu, päť rokov pôsobila v divadelnom súbore Papavero pod zášticou Bábkového divadla Žilina. Popri štúdiu na gymnáziu spievala v rockovej kapele, v Big Bande žilinského Konzervatória a ZUŠ, či v dychovkových formáciách. Pravidelne hrávala na hrade Strečno a venovala sa improvizovanému divadlu Improliga. V recitátorskej súťaži Hviezdoslavov Kubín sa pravidelne umiestila v krajskom kole na prvých miestach v próze aj poézii. V maturitnom ročníku získala v Londýne certifikát „Younth pass for Training Courses“ prostredníctvom Inštitútu rozvoja vedomostnej spoločnosti Theatre Methods inYounth Work.

V roku 2018 absolvovala na štátnom Konzervatóriu v Bratislave v hudobno-dramatickom odbore a za šesť ročné štúdium získala čestné uznanie Bratislavským samosprávnym krajom. Popri štúdiu sa začala venovať projektom side specific, sólovému spevu a koncertovaniu, tanečným a hereckým performance, fly acrobalance, Novému cirkusu a naučila sa hrať na ukulele.

Momentálne sa venuje sólovým speváckym projektom, na ktorých sa sama doprevádza na klavíri, poloautorskej monodráme Bordeline, spolupracuje so slovenskými tvorcami Novému cirkusu, píše rôzne druhy textov, napríklad aj libret, komponuje divadelnú hudbu pre improvizované divadlo B4 a aktívne sa zapája do rôznych typov performance. V Rádiu Regina má vlastnú reláciu s názvom  „Na vlastné nohy.“

Ako učiteľka dbá na správne technické návyky doplnené klasickou technikou v konfrontácii s modernými, súčasnými štýlmi. Ku každému žiakovi má individuálny prístup, vychádza priamo z kreatívneho prínosu žiakov a spoločným tvorivým procesom sa snažia dielo buď zinterpretovať alebo odprezentovať. Rada inšpiruje žiakov a rada sa necháva práve nimi inšpirovať.

Mgr. Dáša Godová, DiS. art.

Absolventka Hudobno-dramatického odboru na Konzervatóriu v Bratislave z triedy Ivana Romančíka a Oľgy Solárovej a Divadelnej fakulty Vysokej škole múzických umení odbor Divadelné štúdiá. Spolupracuje so Štúdiom L+S, ako herečka pôsobí v divadelnom súbore v Dedinke. Venuje sa divadelnej kritike a jej recenzie sú publikované v divadelných časopisoch Kød a Reflektor. Je členkou dramaturgickej rady divadelného festivalu Istropolitana. Ako pedagogička literárno-dramatického odboru pôsobí už päť rokov, zameriava sa najmä na autorskú tvorbu, umelecký prednes, pantomímu a spojenie hereckých,  hudobných a pohybových zložiek v divadelnej inscenácii.

VÝTVARNÝ ODBOR:

Mgr. Miriama Jakubcová

Od detstva sa venovala maľovaniu a kresleniu. Od absolvovania základnej umeleckej školy pokračovala štúdiom na strednej škole Úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Následne vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, učiteľstvo umelecko- výchovných a výchovných predmetov v študijnom programe Učiteľstvo výtvarného umenia.  Počas vysokej školy pôsobila vo výtvarnom štúdiu pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci.

V roku 2011 sa zúčastnila súťažnej výstavy Žena a kvet, kde vo svojej kategórií vyhrala prvé miesto. V roku 2012 v krajskom kole súťažnej výstavy Výtvarného Spektra získala čestné uznanie za svoju prácu. V roku 2013 sa zúčastnila súťaže Výtvarné spektrum, kde bola ocenená. V roku 2012 školu reprezentovala na medzinárodnom maliarskom plenéri ,,Piekno Ziemi Óswiecimskiej“ v poľskom Oswiecime. V tom istom roku usporiadala svoju prvú autorskú vernisáž, ktorá sa konala pod názvom Farebný svet Miriamy Jakubcovej. Výtvarné práce viackrát vystavovala vo svojom regióne.

Po dokončení štúdií sa intenzívne začala venovať deťom. V našej SZUŠ pôsobí ako učiteľka výtvarnej výchovy. Má prax s výučbou detí predškolského veku, kde sa cez výtvarný prejav a prácu s hlinou snaží rozvíjať celú osobnosť dieťaťa. Vo voľnom čase sa venuje vlastnej tvorbe.