Pedagógovia

Kvalifikačná predpoklady pre učiteľa základnej umeleckej školy určuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na učiteľstvo príslušných predmetov podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na učiteľstvo príslušných predmetov podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy
– vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore alebo v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
– iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov