Umelecké odbory

V SZUŠ sú zriadené umelecké odbory:

Hudobný odbor
V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svoje zručnosti v hre na hudobné nástroje – na gitare, klavíri, husliach, zobcovej flaute v speve.

Výtvarný odbor
Vo výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, rozvíjajú svoje schopnosti v predmetoch kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti a v ďalších nepovinných predmetoch.

Literárno – dramatický odbor
Literárno – dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.

 

Uplatnenie absolventov

Podstatná časť žiakov navštevujúcich SZUŠ uplatní nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky priamo v rámci záujmovej umeleckej činnosti alebo v individuálnej umeleckej tvorbe. 

SZUŠ poskytuje svojím žiakom v rámci základného štúdia základné umelecké vzdelanie v uvedených stupňoch, ktoré je východiskom pre ďalšie umelecké vzdelávanie v odboroch vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a  konzervatóriách alebo aj prípravou na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Z tohto dôvodu možno chápať štúdium v SZUŠ ako prípravu žiakov pre ich profesionálne pôsobenie v oblasti umenia.