Prihlásenie na štúdium

– elektronická prihláška na štúdium je dostupná na:

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=814

– následne je potrebné prihlášku vytlačiť a podpísanú priniesť na prijímacie skúšky, ktoré prebiehajú každoročne v júni, prípadne dodatočne prvý septembrový týždeň – konkrétne termíny každoročne zverejňujeme na stránkach školy

– štúdium je možné pre deti od 5 rokov veku, podľa zákona je rozhodujúci vek dieťaťa k 1. januára daného roka (napr. pre školský rok 2020/2021 musí žiak dovŕšiť 5 rokov k 1.1.2020, t.j. ročník narodenia 2014 a starší)

Kritéria prijímacích skúšok 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

LITERÁRNO –DRAMATICKÝ ODBOR:

– skúška spočíva v neformálnom rozhovore s dieťaťom o záujem štúdia daného odboru a v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach:

 1. Rytmicko-intonačné cvičenia – Zopakovanie rytmického cvičenia, zaspievanie melódie
 2. Artikulačné cvičenia – Zopakovanie jazykolamu alebo jednoduchej riekanky
 3. Vlastná ukážka – Ľubovoľný výber  ( próza, poézia, pieseň)

HUDOBNÝ ODBOR:

– skúška spočíva v neformálnom rozhovore s dieťaťom o záujem štúdia daného odboru a v preskúšaní dieťaťa v oblastiach:

 1. hudobný sluch – zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu
 2. rytmické cítenie – tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek
 3. hudobná pamäť – žiak zopakuje krátku melodickú ukážku
 4. pri študijnom zameraní SPEV zaspievať časť ľubovoľnej piesne
 5. pri skúške tiež zohľadňujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

VÝTVARNÝ ODBOR

– skúška spočíva v neformálnom rozhovore s dieťaťom o záujem štúdia daného odboru a v preskúšaní dieťaťa na základe kresby:

 1. rozvinutie jemnej motoriky – správne uchopenie štetca, ceruzky…
 2. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 3. schopnosť zobrazovať realitu (pri realistickej kresby)
 4. kreativita a originálny prístup k zadanej téme