O škole

Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, Bratislava pôsobí v Rusovciach od 1. septembra 2013.

Zriaďovateľom školy je Mgr. Dominik Gajdošech a škola je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Školu tvoria 2 budovy – sídlo sa nachádza v centre Rusoviec na Balkánskej 87 a elokované pracovisko školy je na Vývojovej 228, v priestoroch ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce.

SZUŠ poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore pre talentované deti a mládež.

Hlavným poslaním školy a nášho vzdelávacieho programu je výchova žiaka umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti prijímať a tvoriť umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú činnosť).

Jarmila Gajdošechová, DiS. art – riaditeľka školy