Priebeh štúdia

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) poskytuje umelecké vzdelanie pre veľmi širokú vzorku záujemcov vo vekovom rozpätí od detí predškolského veku až po dospelých uchádzačov.

Prípravné štúdium má najviac 2 ročníky a je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky (od 5 rokov).

Základné štúdium – člení sa na I. stupeň a II. stupeň, ktoré na seba nadväzujú.

  1. stupeň sa delí sa na prvú časť (4 ročníky) a druhú časť (4 ročníky).
  2. stupeň má 4 ročníky.

Štúdium pre dospelých má 4 ročníky. Je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.