Prijímacie skúšky 2014

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2014/2015.

Termín konania prijímacích skúšok:

12. jún 2014: 14:00-18:30 hod.

19. jún 2014, 14:00-18:30 hod.

Miesto: budova SZUŠ, Balkánska 87, 851 10 Bratislava

 

Prihláška: prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju vyhľadať na webe školy: www.zuska.sk a vytlačiť. Vyplnenú prihlášku posielajte e-mailom na adresu: zuska@zuska.sk alebo prihlášku dostanete a vyplníte počas prijímacích skúšok.

 

SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

Podmienky prijatia :

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Do rozšíreného štúdia zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa žiakov, ktorí úspešne vykonali komisionálnu skúšku.

 

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú

 1. A.    v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore do :
 • prípravného štúdia
 • základného štúdia
 • štúdia pre dospelých

 

 1. B.     v hudobnom odbore do týchto zameraní
 2. hra na hudobnom nástroji
 • hra na gitare, elektrickej gitare
 • hra na klavíri
 1. spev, hlasová výchova

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor :

 • hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
 • rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 • spev ľudovej piesne
 • pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 • schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 • stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Literárno-dramatický odbor:

 • schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie
 • zmysel pre rytmus

 

V Bratislave dňa 10.3.2014

 

 

Jarmila Gajdošechová

riaditeľka školy