Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022.

Termín konania prijímacích skúšok:

26. mája 2021 (streda), 14:00-18:30 hod. – Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, Bratislava

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva v elektronickej podobe cez systém iZUŠ: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=814 Po vyplnení el. prihlášky Vám prídu na Vami zadanú e-mailovú adresu tlačivá, ktoré je potrebné vytlačiť a podpísané priniesť na prijímacie skúšky.

Prijímacie skúšky v uvedenom termíne sa konajú:

 1. v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore do
 • prípravného štúdia
 • základného štúdia
 • v hudobnom odbore do týchto zameraní
 • hra na gitare
 • hra na husliach
 • hra na klavíri
 • hra na sopránovej zobcovej flaute
 • spev, hlasová výchova

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor :

 • hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
 • rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 • spev ľudovej piesne
 • pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 • schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 • stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Literárno-dramatický odbor:

 • základné rytmické, rečové a pohybové predpoklady
 • schopnosť improvizovať a pohotovo reagovať