Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

Súkromnej základnej umeleckej školy

na školský rok 2020/2021.

Termín konania prijímacích skúšok:

2.-4. septembra 2020, každý deň od 14:00-18:00 hod. – Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, Bratislava

Prihláška: prihlášku na štúdium je potrebné poslať vyplnenú na adresu školy, alebo e-mailom na adresu: zuska@zuska.sk do 30.6.2020.

Tlačivá Prihláška na štúdium (Čestné vyhlásenie a Súhlas so spracovaním osobných údajov) sú dostupné na stiahnutie na stránke školy. http://www.zuska.sk/studium/dokumenty-na-stiahnutie/