O škole

Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, Bratislava je zriadená a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1. septembra 2013. Zriaďovateľom školy je Mgr. Dominik Gajdošech.

Školu tvoria 3 budovy – sídlo školy sa nachádza v centre mestskej časti Bratislava – Rusovce na Balkánskej 87. Elokované pracoviská školy sú v priestoroch ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce a ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava – Jarovce.

SZUŠ poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore pre talentované deti a mládež.

Hlavným poslaním školy a nášho vzdelávacieho programu je výchova žiaka umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti prijímať a tvoriť umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú činnosť).

Jarmila Gajdošechová, DiS. art – riaditeľka školy