Profil absolventa

Po ukončení umeleckého vzdelania ZUŠ má žiak upevnené osvojené základy hudobnej, výtvarnej, literárno-dramatickej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Používa odborný jazyk, prostredníctvom ktorého komunikuje v oblasti hudby, výtvarného umenia a literárno-dramatického umenia.

 

Stupne základného umeleckého vzdelania

Žiak môže získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v SZUŠ základné umelecké vzdelanie. Základné umelecké vzdelanie sa člení na:

Primárne umelecké vzdelanie – môže žiak získať úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie – môže žiak získať úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

Uplatnenie vedomostí

Podstatná časť žiakov navštevujúcich SZUŠ uplatní nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky priamo v rámci záujmovej umeleckej činnosti alebo v individuálnej umeleckej tvorbe. SZUŠ poskytuje mnohým svojím žiakom v rámci základného štúdia základné umelecké vzdelanie v uvedených stupňoch, ktoré je východiskom pre ďalšie umelecké vzdelávanie v odboroch vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách alebo aj prípravou na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Z tohto dôvodu možno chápať štúdium v SZUŠ ako prípravu mnohých žiakov pre ich profesionálne pôsobenie v oblasti umenia.

Pridaj komentár