Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, 851 10 Bratislava

 

Pri spracúvaní osobných údajov Súkromná ZUŠ, Balkánska 87, 851 10 Bratislava postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Súkromná ZUŠ ako prevádzkovateľ uzatvorila v zmysle ust. § 8 zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy so sprostredkovateľmi o spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovateľov poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Zoznam sprostredkovateľov Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87:

1. Aktiv Consulting s.r.o., so sídlom Moyzesova 51, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 47190230, spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu Bratislava I, odd.:Sro; vl. c.:89589/B

2. Cell s.r.o., so sídlom Furdekova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 48211940, spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.104874/B

Zverejnenie tohto zoznamu sa zároveň považuje za oznámenie vykonané v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Pridaj komentár