Ľudia

Riaditeľka školy:

Jarmila Gajdošechová, DiS. art

Pôsobí v Bratislave už vyše 30 rokov ako učiteľka spevu, vychovala množstvo nádejných spevákov, čoho dôkazom je mnoho ocenení zo súťaží Slávik Slovenska alebo súťaže modernej piesne Pop-hit.

Pedagógovia:

Marianna Ďuranová, DiS. art

Marianna sa od detstva venuje trom umeleckým sféram – spevu, tancu a divadlu. Deväť rokov tancovala v súbore tanečného divadla Extad, absolvovala ZUŠ L. Árvaya v Žiline zo spevu, päť rokov pôsobila v divadelnom súbore Papavero pod zášticou Bábkového divadla Žilina. Popri štúdiu na gymnáziu spievala v rockovej kapele, v Big Bande žilinského Konzervatória a ZUŠ, či v dychovkových formáciách. Pravidelne hrávala na hrade Strečno a venovala sa improvizovanému divadlu Improliga. V recitátorskej súťaži Hviezdoslavov Kubín sa pravidelne umiestila v krajskom kole na prvých miestach v próze aj poézii. V maturitnom ročníku získala v Londýne certifikát „Younth pass for Training Courses“ prostredníctvom Inštitútu rozvoja vedomostnej spoločnosti Theatre Methods inYounth Work.

V roku 2018 absolvovala na štátnom Konzervatóriu v Bratislave v hudobno-dramatickom odbore a za šesť ročné štúdium získala čestné uznanie Bratislavským samosprávnym krajom. Popri štúdiu sa začala venovať projektom side specific, sólovému spevu a koncertovaniu, tanečným a hereckým performance, fly acrobalance, Novému cirkusu a naučila sa hrať na ukulele.

Momentálne sa venuje sólovým speváckym projektom, na ktorých sa sama doprevádza na klavíri, poloautorskej monodráme Bordeline, spolupracuje so slovenskými tvorcami Novému cirkusu, píše rôzne druhy textov, napríklad aj libret, komponuje divadelnú hudbu pre improvizované divadlo B4 a aktívne sa zapája do rôznych typov performance.

Ako učiteľka vychádza priamo z metódy montessoriovskej školy. Samozrejme dbá na správne technické návyky doplnené klasickou technikou v konfrontácii s modernými, súčasnými štýlmi. Ku každému žiakovi má individuálny prístup, vychádza priamo z kreatívneho prínosu žiakov a spoločným tvorivým procesom sa snažia dielo buď zinterpretovať alebo odprezentovať. Rada inšpiruje žiakov a rada sa necháva práve nimi inšpirovať.

Bc. Dáša Godová, DiS. art.

Absolventka Hudobno-dramatického odboru na Konzervatóriu v Bratislave z triedy Ivana Romančíka a Oľgy Solárovej. Momentálne študuje posledný ročník na  Divadelnej fakulte Vysokej škole múzických umení odbor  Divadelné štúdiá. Spolupracuje so Štúdiom L+S, ako herečka pôsobí v divadelnom súbore v Dedinke. Venuje sa divadelnej kritike a jej recenzie sú publikované v divadelných časopisoch Kød a Reflektor. Je členkou dramaturgickej rady divadelného festivalu Istropolitana. Ako pedagogička literárno-dramatického odboru pôsobí už päť rokov, zameriava sa najmä na autorskú tvorbu, umelecký prednes, pantomímu a spojenie hereckých,  hudobných a pohybových zložiek v divadelnej inscenácii

Mgr. Miriama Jakubcová

Od detstva sa venovala maľovaniu a kresleniu. Od absolvovania základnej umeleckej školy pokračovala štúdiom na strednej škole Úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Následne vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, učiteľstvo umelecko- výchovných a výchovných predmetov v študijnom programe Učiteľstvo výtvarného umenia.  Počas vysokej školy pôsobila vo výtvarnom štúdiu pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. V roku 2011 sa zúčastnila súťažnej výstavy Žena a kvet, kde vo svojej kategórií vyhrala prvé miesto. V roku 2012 v krajskom kole súťažnej výstavy Výtvarného Spektra získala čestné uznanie za svoju prácu. V roku 2013 sa zúčastnila súťaže Výtvarné spektrum, kde bola ocenená. V roku 2012 školu reprezentovala na medzinárodnom maliarskom plenéri ,,Piekno Ziemi Óswiecimskiej“ v poľskom Oswiecime. V tom istom roku usporiadala svoju prvú autorskú vernisáž, ktorá sa konala pod názvom Farebný svet Miriamy Jakubcovej. Výtvarné práce viackrát vystavovala vo svojom regióne. Po dokončení štúdií sa intenzívne začala venovať deťom. V SZUŠ Balkánska 87, Bratislava pôsobí piaty rok ako učiteľka výtvarnej výchovy. Má prax s výučbou detí predškolského veku, kde sa cez výtvarný prejav a prácu s hlinou snaží rozvíjať celú osobnosť dieťaťa. Vo voľnom čase sa venuje vlastnej tvorbe.

Mgr. art. Barbora Repková

Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, na divadelnej fakulte ukončila výtvarný odbor scénografia. Popri magisterskom štúdiu absolvovala súbežne Pedagogické minimum, ktoré ukončila v roku 2007 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pedagogickú činnosť nadobúdala už popri štúdiu na vysokej škole.

Výtvarnému umeniu sa začala intenzívne venovať už v roku 1998, kedy začala študovať odbor Módne návrhárstvo na strednej škole. V roku 2001 získala 1. miesto v súťaži Mladý módny tvorca, v organizácii následne pôsobila ako člen poroty do roku 2005. Od roku 2003 prehlbovala svoje  poznatky o umení na VŠ, kde absolvovala štúdium pod vedením významných osobností: Peter Čanecký, Jozef Ciller, Milan Čorba. V roku 2006 absolvovala štúdijný pobyt s výučbou v angličtine na Fachhochschule v Hannoveri. V roku 2007 pracovala na medzinárodnom projekte ako hlavný asistent pri realizácii scény a kostýmov v Dusseldorfe: A European opera – St. Kilda Hiort. Súbežne na Slovensku pracovala na scénickej realizácii k inscenácii Jurgova Hana, ktorá si vyslúžila 1. miesto v súťaži Nová dráma 2007.

Popri materských dovolenkách sa začala viac venovať voľnej maľbe, dodnes sa popri pedagogickej činnosti venuje maľbe interiérových obrazov, sporadicky divadlu.

Mgr. Gabriela Suchanovská

Gabriela Suchanovská je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore muzikológia a tiež bratislavského štátneho Konzervatória v odbore hra na klavíri. Stredoškolské vzdelanie získala na Strednej pedagogickej škole v Levoči. Pôsobila v profesionálnych aj laických speváckych zboroch (Iuventus Paedagogica, spevácky zbor Konzervatória v Bratislave,  ako umelecká vedúca v mládežníckom speváckom zbore Fortuna v Spišskej Belej a UPeCe zbore v Bratislave). V rokoch 2014 až 2016 pôsobila v hudobnom zoskupení Alia´s Trinity (klavír), zameranom na cover verzie populárnej hudby. Spolupracovala na viacerých projektoch a koncertných podujatiach pre deti s PAS. Od roku 2016 pôsobí na ZUŠke v Rusovciach ako učiteľka klavíra.

Pridaj komentár