Školné v školskom roku 2021/2022

Milí rodičia, príspevok na štúdium je v tomto školskom roku po 5 rokoch mierne aktualizovaný a zmenený.

Po novom sa rozlišuje výška poplatku v prípravnom a v základnom štúdiu, aby školné vo väčšej miere odrážalo rozdielnu časovú dotáciu jednotlivých druhov štúdia.

Najväčšou zmenou je výška príspevku pre starších žiakov. Prišlo k navýšeniu školného, z dôvodu, že na žiakov nad 15 rokov veku je poskytovaná o viac ako polovicu nižšia dotácia ako na žiakov do 15 rokov veku. Nakoľko chceme ponechať možnosť týmto žiakom študovať aj naďalej, sme nútení uvedený výpadok financií nahradiť týmto spôsobom…

Poslednou novinkou je dobrovoľný príspevok do občianskeho združenia MELODY, ktorý je určený na učebné pomôcky a nahrádza akékoľvek iné poplatky vyberané počas roka. Budú z neho hradené učebnice, výtvarné pomôcky, fotenie učebných materiálov, údržba kostýmov, hudobných nástrojov a všetko potrebné na skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia školy.

Výšku príspevkov nájdete na: http://www.zuska.sk/studium/vyska-prispevku-na-studium/

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poplatkov nás prosím kontaktujte na zuska@zuska.sk

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme úspešný nový školský rok!