Prevádzka a vnútorný režim pre šk. rok 2020/2021

Úvod

Tieto pokyny rešpektujú manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie vydaný Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.8.2020.

Riaditeľka školy vydáva pokyny na úpravu podmienok SZUŠ do konca školského roka 2020/2021 vo veciach:

A) prevádzky a vnútorného režimu SZUŠ pre školský rok 2020/2021,

B) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov.

Pokyny sú koncipované ako systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Základné informácie

 • Riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečuje plynulú prevádzku školy.
 • Výchovno-vzdelávací proces sa bude realizovať vo všetkých priestoroch školy.
 • Dochádzka do školy je umožnená len žiakom, ktorí nevykazujú príznaky prenosného a infekčného ochorenia a ktorým nebolo nariadené karanténne opatrenie.
 • Na základe pokynu riaditeľky školy sa realizuje zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov SZUŠ, dezinfekcia priestorov a hudobných nástrojov, ako aj prevencia proti nákaze COVID-19.
 • Škola zverejní oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže dieťa nastúpiť do SZUŠ

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu školy

 • Prevádzková doba školy je stanovená od 8:00 – 20.00 hodiny. Vyučovanie začína o 12.00 a trvá do 20.00 h., individuálne podľa stanovených rozvrhov jednotlivých pedagogických zamestnancov.
 • Prevádzka školy je rozdelená do dvoch budov.
 • Vzdelávanie bude prebiehať za sprísnených hygienických podmienok.
 • SZUŠ môžu navštevovať iba zdravé deti.
 • Pre prípad podozrenia výskytu ochorenia COVID-19 má SZUŠ vyhradenú izolačnú miestnosť
 • Pri vstupe do školy sa musia dodržiavať platné hygienické opatrenia nariadené ÚVZ SR a sú založené na princípe R-O-R ( rúško, odstup, ruky).

Odovzdávanie deti a kontrola zdravotného stavu pri príchode do SZUŠ

 • Žiak aj sprevádzajúca osoba vstupujú do priestorov školy s ochranou tváre ( rúško).
 • Pred vstupom do budov SZUŠ bude v prípade nariadenia (červená fáza) prebiehať zdravotný filter, meranie teploty.
 • Sprevádzajúca osoba nevstupuje do priestorov SZUŠ, s výnimkou sprevádzajúcich osôb žiakov prípravných a prvých ročníkov, ktorých môže sprevádzať iba jedna osoba.
 • Sprevádzajúce osoby sa podľa možnosti nezdržiavajú a nezhromažďujú v priestoroch školy počas prebiehajúceho vyučovania.
 • Všetky osoby vstupujúce do budovy, si pri vstupe vydezinfikujú ruky dezinfekčným prostriedkom.

Povinnosti zákonného zástupcu / sprevádzajúcej osoby

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do SZUŠ, počas pobytu v budove a pri odovzdávaní dieťaťa do SZUŠ (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľky SZUŠ, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej SZUŠ na obdobie šk. roka 2020/2021.
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové vreckovky.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do SZUŠ, predkladá zdravotný dotazník a vyhlásenie, alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá vyučujúcemu písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Personálne zabezpečenie

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy.
 • Ostatné činnosti v SZUŠ (upratovanie, administratíva, technické činnosti, údržba) zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci.
 • V prípade, že zamestnanec zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne na pracovisku, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky (§ 111 ods.1 Zákonníka práce), alebo ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa §141 ods.3 pís. c) Zákonníka práce.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci SZUŠ vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania.
 • Po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 dni predkladajú zamestnanci písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Výchovno-vzdelávací proces:

Žiak

 • V interiéry školy – na chodbách, WC a pod. nosí rúško.
 • V triede počas vyučovania odporúčame nosiť rúško.
 • Pred vstupom do triedy si umyje a vydezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom umiestneným na chodbách školy.
 • Na vyučovanie si nosí vlastné papierové obrúsky.
 • V interiéry školy sa zdržuje len na nevyhnutný čas, a to max.10 min. pred vyučovaním a počas vyučovania.

Vyučujúci

 • V interiéry školy – na chodbách, WC a pod., nosí rúško, prípadne ochranný štít.
 • V triede počas vyučovania odporúčame nosiť rúško.
 • Dbá, aby dodržiaval odstup od žiaka (odporúčaná vzdialenosť 2 metre).
 • Po každej vyučovacej hodine vyvetrá triedu, vydezinfikuje nástroj a kľučky dverí.
 • Pri stretávaní sa na chodbách s kolegami dodržiava odporúčané odstupy (2 metre).

Všeobecné pokyny ( v zelenej fáze)

 • Škola má vyhradenú izolačnú miestnosť (kontajnerová trieda)
 • V prípade, ak na vyučovanie príde žiak s príznakmi COVID – 19 ( zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, kožná vyrážka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), triedny učiteľ s rúškom na tvári bezprostredne umiestni žiaka ( s rúškom na tvári) do izolačnej miestnosti a kontaktuje rodiča, aby ho bezodkladne vyzdvihol do domáceho prostredia.
 • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácií informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • Podozrivý žiak školu nenavštevuje a škola do usmernenia príslušným RÚVZ SR alebo výsledkov RT-PCR testu vylúči žiaka zo školskej dochádzky a úzke kontakty žiaka ( spolužiaci a vyučujúci, ktorí boli s ním v kontakte). V prípade negatívneho testu sa výučba obnovuje pre všetky vylúčené osoby a podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ.
 • Ak sa príznaky objavia pri PZ, alebo NZ, informuje o tom vedenie školy a bezodkladne odchádza s rúškom na tvári domov, kontaktuje svojho všeobecného lekára a postupuje podľa jeho usmernenia.
 • Podozrivý zamestnanec školu nenavštevuje a škola vylúči zo školskej dochádzky a z dochádzky do práce jeho úzke kontakty. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a jeho výsledok je negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené kontakty sa vracajú do práce a podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ.
 • V prípade potvrdenia ochorenia SZUŠ vylúči zo školského procesu úzke kontakty nakazeného, preruší vyučovanie v triedach žiakov, prípadne zamestnancov s potvrdením ochorenia COVID-19.
 • V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • SZUŠ bude ďalej postupovať podľa pokynov miestne príslušného RÚVZ.
 • Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.
 • V prípade oranžovej, alebo červenej fázy sa riadi škola opatreniam MŠVVaŠ SR

Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov

Pokyny na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov školy

 • Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Toalety v priestoroch školy sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými obrúskami v zásobníkoch.
 • Zabezpečená zvýšená kontrola dopĺňania mydla a papierových obrúskov.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Jedenkrát denne prebieha dôkladné čistenie všetkých miestnosti, v ktorých sa nachádzajú žiaci, pedagogickí zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci (triedy, kancelária).
 • Dezinfekciu dotykových plôch, napr. hudobných nástrojov a kľučiek dezinfikujú priebežne vyučujúci v triedach, v ktorých počas dňa vyučujú ( viď. pokyny pre vyučujúcich– vyššie v texte).
 • V triedach a miestnostiach je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie ( viď. pokyny pre vyučujúcich– vyššie v texte).
 • V prípade oranžovej, alebo červenej fázy sa riadi škola opatreniam MŠVVaŠ SR.

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava a jej elokované pracovisko Vývojová 228, Bratislava a to po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia ( sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

V Bratislave, 31.8.2020

Jarmila Gajdošechová, DiS. art.

riaditeľka školy